Referat 2008

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Vallensbæk Strandlod 
                                          onsdag den 12. marts 2008

 

Der forelå følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Bemærkninger til/oplæsning af referatet fra den ordinære generalforsamling 2007

4.      Bestyrelsens beretning

5.      Forelæggelse af årsregnskab for 2007 til godkendelse

6.      Forslag fra bestyrelsen:

 

-          6.1. Reviderede vedtægter for Grundejerforeningen Vallensbæk Standlod 

Forslaget er vedlagt, og de enkelte ændringer er kommenteret. Der er primært tale om en opdatering svarende til tidens sprogbrug samt praksis i foreningen.

Vedtagelse kræver mindst 37 stemmer for forslaget.

-          6.2. Oprettelse af en vejpulje med overskuddet fra vejprojektet

Der er i henhold til det vedlagte regnskab for vejarbejdet et overskud på 28.366,53. kr.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet placeres i en vejpulje til brug for eventuelle reparationer på vejene samt som startkapital, når vejene næste gang skal have en overfladebehandling.

Vedtagelse kræver mindst 37 stemmer for forslaget.

 

7.      Indkomne forslag fra medlemmerne

8.      Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

9.      Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er næstformand Herluf Olesen, kasserer Michael Skau Grosen og suppleant Peter Hvidberg)

10.   Valg af revisor

11.   Eventuelt.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

 

Peter Løgstrup blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at medlemmer af parcelforeningen, repræsenterende 40 stemmer, var til stede på generalforsamlingen.

 

Ad pkt. 2. Valg af stemmetællere

 

Peter Hvidberg og Herluf Olesen indvilgede i at påtage sig hvervet som stemmetællere

 

Ad pkt. 3. Bemærkninger til/oplæsning af referatet fra den ordinære generalforsamling 2007

 

Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat, og ingen fremsatte ønsker om, at referatet blev oplæst.

 

Ad pkt. 4. Bestyrelsens beretning

 

Overfladebehandling af Valløvej og Saltøvej

 

Formanden oplyste, at overfladebehandlingen af vejene er udført af NCC Roads A/S i juni måned. NCC Roads A/s’s tilbud omfattede en såkaldt 2½ MOB (modificeret overflade-behandling) for i alt 314.500 kr. inkl. moms. Belægningen skulle udføres ved at udlægge et lag grove skærver, et lag bitumen, et lag finere skærver, et lag bitumen og endnu et lag finere skærver. Arbejdet indeholdt også regulering af brønddæksler og vandstophaner i højden samt afretning og komprimering af underlag.   

 

NCC Roads A/S valgte imidlertid en anden udførelsesmåde uden først at aftale dette med bestyrelsen. Der blev udlagt et lag grove skærver, et lag bitumen og så et lag fine skærver. NCC Roads A/S hævdede, at den udførte belægning er den, der bedst egner sig til grusveje, og at den indeholder de samme mængder bitumen og skærver som den tilbudte løsning. Da NCC Roads A/S imidlertid ikke blot kan udføre noget andet end det, der er aftalt, blev resultatet, som det fremgår af regnskabet, et nedslag i prisen på 20.000 kr. 

 

Endvidere indvilgede kommunen, der ejer vendepladsen på Valløvej, i at betale 7.536,25 kr. for belægningen på vendepladsen.

 

Herudover er der blevet lagt grus på rabatterne for i alt 10.367,13 kr.

 

De samlede udgifter til vejarbejdet androg således 296.720,63 kr., og der er indbetalt 325.087,16 kr. fra grundejerne. Der er derfor et overskud på 28.366,53 kr., hvis anvendelse blev drøftet under dagsordenens punkt 6.2.

 

NCC Roads A/S har underskrevet et afleveringsdokument, og der er 1 års garantieftersyn samt i alt 5 års garanti på selve belægningen.

 

Forsikring m.m.

 

Bestyrelsen har - via Parcelhusejernes Landsforening – fundet den efter bestyrelsens opfattelse rigtige forsikringsform for Parcelforeningen. Forsikring via Parcelhusejernes Landsforening kræver imidlertid, at Parcelforeningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Bestyrelsen har derfor indmeldt Parcelforeningen i Parcelhusejernes Landsforening.

 

Forsikringspakken indeholder:

·         Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

·         Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved retssager.

·         Kautionsforsikring, der omfatter forhold, hvor kassereren ”løber med kassen”.

·         Erhvervsansvarsforsikring, der dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

·         Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, der dækker bestyrelsens dispositio-ner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

 

            Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening mulighed for at få 

            rådgivning og anden service. Endvidere får alle husstande et medlemsblad 4 gange om året.

Medlemskabet koster omkring 3.000 kr./år og forsikringen ca. 1.100 kr./år, jf. dagsordenens punkt 8.

 

Reviderede vedtægter

 

Grethe og Peter Løgstrup havde udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter for foreningen, hvilket formanden takkede for. Formanden henviste i øvrigt til dagsordenens pkt. 6.1.

 

            Pligtarbejde

 

Der var afholdt 2 arbejdsdage med god tilslutning. Rabatten i Saltøvejs strandside er blevet ryddet for ukrudt m.m., og bevoksningen ved P-pladsen skåret væk og lavet til flis.

Også stien langs åen er blevet rettet lidt op.

 

Fastelavn

 

Formanden takkede Merete Hansen for endnu en gang at have stået for et vellykket faste-lavnsarrangement. Det forlød imidlertid, at Merete nu gerne vil afløses. Formanden opfordrede derfor til, at andre overtager arrangementet.

 

Foreningens medlemmer

 

Formanden oplyste, at Ragnhild Kornum, Saltøvej 6, er afgået døden.

 

Der er endvidere udarbejdet en mailliste, som bestyres af Grethe. Såfremt man ønsker at komme på listen, skal mailadresse sendes til Grethe.

 

Der er herudover oprettet en hjemmeside, som bestyres af Peter Hvidberg. Indtil videre kan foreningens fysiske udstrækning og bestyrelsens sammensætning ses på hjemmesiden. Adressen er www.vallensbaek-strandlod.dk. Formanden fandt, at det kan være en idé – nu hvor foreningens 75-års jubilæum nærmer sig – at få skrevet foreningens historie.

 

Peter Hvidberg oplyste, at han vil arbejde videre med hjemmesiden i det kommende år. Det er tanken, at hjemmesiden skal indeholde bl.a. generalforsamlingsreferater, historiske oplysninger om foreningen mv.    

 

Toni Petersen oplyste, at hun er i besiddelse af en del gamle foreningsregnskaber mv., som lokalhistorisk forening ikke havde været interesseret i at modtage. Det aftaltes, at Ole henter det omhandlede materiale, og at bestyrelsen herefter gennemgår det.

 

Diverse

 

Formanden oplyste, at kommunen endelig – efter mange rykkere – har asfalteret stien i forlængelse af Sandvejen.

 

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen tog beretningen og debatten til efterretning.

 

Ad pkt. 5. Forelæggelse af årsregnskab for 2007 til godkendelse

 

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab for 2007, der er godkendt af foreningens revisor. Foreningens formue udgør 21.388,91 kr. Hertil kommer 28.366,53 kr., som er i overskud fra vejprojektet.

 

Ingen ønskede afstemning, hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet var enstemmigt ved-taget.

 

Af pkt. 6. Forslag fra bestyrelsen:

 

-          Ad pkt. 6.1. Reviderede vedtægter for Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod

Dirigenten gennemgik det udsendte kommenterede forslag.

 

Til § 4, stk. 5, blev der fremsat forslag om, at referatet fra generalforsamlingen skal udsendes senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Der var enighed om det fremsatte forslag.

 

Til § 5, stk.1, blev der fremsat forslag om en ændring, således at hver ejendom maksimalt kan råde over 10 stemmer inkl. egne stemmer. Der var enighed om det fremsatte forslag.

 

Til § 5, stk. 3, blev der fremsat forslag om en tilføjelse om, at der alene er tale om økonomiske krav til medlemmerne. Der var enighed om det fremsatte forslag.

 

Til § 11 blev der fremsat forslag om, at det præciseres, at der er tale om pligtarbejde på fællesarealerne. Der var enighed om det fremsatte forslag.

 

Ingen ønskede afstemning, hvorefter dirigenten konstaterede, at vedtægterne med de foreslåede ændringer var enstemmigt vedtaget.

 

-          Ad pkt. 6.2. Oprettelse af en vejpulje med overskuddet fra vejprojektet

 

Bestyrelsen foreslog, at overskuddet fra overfladebehandling af vejene placeres i en særlig vejpulje med henblik på afholdelse af fremtidige vejudgifter. Midlerne til vejprojektet er som bekendt blevet indbetalt af medlemmerne i forhold til ejendommenes arealindhold, hvorfor overskuddet kun kan anvendes til vejformål.

 

Ingen ønskede afstemning, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget. 

 

Ad pkt. 7. Indkomne forslag fra medlemmerne

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

 

 

 

Ad pkt. 8. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

 

Michael forelagde budgettet for 2008 og for 2009. Der blev fremsat forslag om, at der til næste generalforsamling udarbejdes et forslag til særskilt budget for vedligeholdelse af vejene.

 

Ingen ønskede afstemning, hvorefter dirigenten konstaterede, at budgetterne for 2008 og 2009 samt forslaget om udarbejdelse af et særskilt vejbudget var enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er næstformand Herluf Olesen, kasserer Michael Skau Grosen og suppleant Peter Hvidberg)

 

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten, der var på valg, var villige til at lade sig genvælge. Ingen andre stillede op. Dirigenten konstaterede herefter, at alle var genvalgt ved fredsvalg.

 

Ad pkt. 10.  Valg af revisor

 

Den nuværende revisor kan ifølge vedtægterne ikke genvælges. Svend-Erik Dahl indvilgede i at påtage sig hvervet. Dirigenten konstaterede, at Svend-Erik var valgt som ny revisor.

 

Ad pkt. 11. Eventuelt.

 

Formanden foreslog, at foreningens 75-års jubilæum næste år fejres ved en fest. Der var almindelig tilslutning til forslaget. Der blev samtidig nedsat et festudvalg bestående af Annette, Therese, Connie og Merete.

 

 

 

……………………………………………                      ………………………………………….

         Formand Ole Bertelsen                                                       Dirigent Peter Løgstrup  

 

Last Updated (Sunday, 27 March 2011 20:03)