referat 2009

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod onsdag den 25. februar 2009

 

Der forelå følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed

4.      Godkendelse af årsregnskab

5.      Behandling af forslag fra bestyrelsen:

 

5.1 Grundejerforeningens 75 års jubilæum

      Jubilæet afholdes den 5. september 2009. Der er nedsat en festkomite.

      Bestyrelsen foreslår, at der gives et tilskud til jubilæet på højest 15.000 kr., som

      tages af foreningens formue.

 

6.      Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

7.      Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er formand Ole Bertelsen, sekretær Grethe Løgstrup og suppleant Peter Hvidberg)

9.      Eventuelt.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Løgstrup blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 19 parceller var repræsenteret enten ved fremmøde eller ved fuldmagt. Peter konstaterede endvidere, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, hvorfor dagsordenens pkt. 6 udgik.

 

Ad pkt. 2. Valg af stemmetællere

Peter Hvidberg og Michael blev enstemmigt valgt som stemmetællere

 

Ad pkt. 3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed

 

Bestyrelsen ved formanden afgav følgende beretning:

 

Gudrun Jacobsen, Saltøvej 16 og Vera Tronier, Valløvej 16, er afgået ved døden. Foreningen har med bårebuketter ved begravelserne vist sin deltagelse.

 

1)  Reviderede vedtægter

På generalforsamlingen i 2008 blev der vedtaget et sæt reviderede vedtægter, som er gældende for foreningens arbejde og dermed også denne generalforsamling.

 

2)  Foreningens medlemmer

 

Nye i foreningen er Anne Mette Madsen og Tamer Topcu, Saltøvej 6. De nytilkomne blev budt velkommen.

 

Grundejerforeningen har som bekendt en mailliste, som bestyres af Grethe Løgstrup. Ændringer mv. bedes sendt til Grethe.

 

Grundejerforeningen har også en hjemmeside, som Peter Hvidberg styrer. Indtil videre kan medlemmerne se foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlingen osv. på hjemmesiden. Der er endvidere netop indlagt billeder fra tøndeslagningen den 22. februar. Hjemmesidens adresse er www.vallensbaek-strandlod.dk.

 

3)      Overfladebehandling af Valløvej og Saltøvej

I sommeren 2008 blev der foretaget 1 års garantieftersyn af den udførte overfladebehandling. Omkring nogle af kloakbrøndene var der opstået sænkninger, som er blevet rettet op. Der skal også afholdes garantieftersyn efter 5 år, hvorefter garantien udløber.

 

På den sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at udarbejde et særskilt budget for vedligeholdelse af vejene.

 

      Tony Lund, NCC Roads har i den anledning afgivet en udtalelse:

 

   ”De første mange år skal man sørge for at udbedre gravninger samt skader, hvor belægningen  
     direkte går i stykker. Hvilket sker ved at man udfører en opretning med almindelig asfalt,
     derefter Partiel Overfladebehandling, som forsegler og bibeholder ensartet udseende. Efter  
     12  til 14 år ( selvfølgelig meget afhængig af underbunden) udføres en opretning af eventuelle  

     lunker og sætninger, derefter en enkelt overfladebehandling.

        Priser i 2009- niveau: Håndopretning 2.500kr/ton asfalt, overfladebehandling af 2.400m2,  
        37kr/m2.”

            

    Omregnes dette i dagens priser til vores veje, betyder det en udgift på ca. 120.000 kr. inkl.    
    Moms, og derfra skal trækkes pengene på den nuværende vejfond på ca. 30.000 kr. således at     
    den samlede udgift i prisniveau 2009 bliver ca. 90.000 kr. inkl. moms. Dvs. i en
    størrelsesorden, der svarer til ca. 1/3 af udgiften til selve overfladebehandlingen, der blev
    udført i 2007 – det vil i 2009-priser sige ca. 3- 4.000 kr. pr. parcel afhængigt af parcellens
    størrelse.

 

4)   Parcelhusejernes landsforening

  Via Parcelhusejernes Landsforening har grundejerforeningen som bekendt tegnet en forsikring,   
  som bl.a. dækker:

·         Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

·         Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved retssager.

·         Kautionsforsikring, omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

·         Erhvervsansvarsforsikring, dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

·         Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

            

Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening mulighed for at få 

rådgivning og anden service, og så får alle husstande et medlemsblad 4 gange om året.

Medlemsbladet indeholder ofte kontante råd til husejere.

 

5)  Pligtarbejde

Pligtarbejde kan opdeles i

·    Eget pligtarbejde, dvs. renholdelse af grusrabat ud for egen parcel – fjernelse af ukrudt og affald.

·    Fælles pligtarbejde, som især vedrører forstranden og eventuelle andre fælles arealer.

Der har ikke været fælles pligtarbejde i det forløbne år.

 

      6)  Fastelavn

Merete, Valløvej 4, har gjort det igen – hun har stået for et vellykket fastelavnsarrangement. Mange tak for det.

 

7)      Diverse

Bestyrelsen har udsendt en vejledning i brug af brændeovne.

 

Der har været lidt problemer med rotter i det forløbne år, og der er udsendt vejledning om, hvordan man bør forholde sig til rotteproblemer. Vi har ikke hørt om rotter i et stykke tid, så måske er problemet løst.

 

Der er observeret både husmår og lækat i vores område, og det kan vel tænkes, at de er med til at holde rotterne væk. Men giv endelig bestyrelsen besked, hvis I ser rotter.

 

Vi har desværre også tyveknægte en gang imellem, så det er vigtigt, at vi holder øje med hinandens huse og giver besked om bortrejse i flere dage.

 

Til redegørelsen om vejforholdene bemærkede Fleron, at der ud for nr. 16 på Saltøvej er sket sætninger omkring et dæksel – efter at vejen er blevet repareret. Ole lovede at se på det. 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

Ad pkt. 4. Godkendelse af årsregnskab

Michael gennemgik det udsendte regnskab for 2008 og oplyste bl.a., at indeståendet på vejkontoen nu vil blive overført til en selvstændig konto. Regnskabet var revideret og godkendt af grundejerforeningens revisor, Svend Erik Dahl.

 

Fleron bemærkede, at der efter hans opfattelse på et enkelt punkt var en inkonsekvens i regnskabsopstillingen. Michael oplyste, at den opstilling var anvendt i årevis, men at han gerne ville ændre opstillingen fremover.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad pkt. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

 

5.1. Grundejerforeningens 75 års jubilæum

Ole oplyste, at jubilæumsfesten bliver afholdt den 5. september 2009. Der er nedsat en festkomite, som er godt i gang. Festen holdes på Korsagergård, og der er engageret et orkester. Prisen bliver 175 kr. pr. person. Om formiddagen arrangeres en sejltur i Københavns Havn. Der vil blive udsendt et brev med detaljerede oplysninger om hele jubilæumsarrangementet senere.                

 

Det blev enstemmigt vedtaget, at foreningen yder 15.000,- kr. til jubilæumsfesten.

 

Ad pkt. 7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

Michael gennemgik det udsendte budget. Bestyrelsen foreslog, at der sker en kontingentforhøjelse med virkning fra 2010 fra de nuværende 225 kr. til 300 kr. Kontingentforhøjelse kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Ingen på generalforsamlingen kunne i øvrigt erindre, hvornår kontingentet sidst var blevet sat op.

 

 

 

 

Ad pkt. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er formand Ole Bertelsen, sekretær Grethe Løgstrup og suppleant Peter Hvidberg)

Ole, Grethe og Peter blev alle genvalgt til deres respektive poster ved fredsvalg.

 

Ad pkt. 9. Eventuelt

 

Ole oplyste, at han gennem sit medlemskab af Dansk Vandrelav kender en dygtig ornitolog. Hvis der er interesse for det, kan han arrangere en fuglevandretur i vores område med ornitologen som guide. Der var stor interesse for et sådant arrangement, så Ole vil gå videre med forslaget.

 

Ole oplyste endvidere, at han er medlem af Det Grønne Råd i Vallensbæk Kommune. Som led i rådets arbejde bliver der i samarbejde med bl.a. Energitjenesten den 24. marts kl. 19 på Korsagergård afholdt et offentligt møde om energispareprojekter. Ole spurgte, om der er interesse for at få Energitjenesten ud og holde foredrag i vores grundejerforening. Det var enighed om, at interesserede medlemmer i første omgang kan møde op den 24. marts.

 

Der udspandt sig herefter en drøftelse af, hvorfor grundejerforeningen har forstranden. Der var enighed om, at vi fortsat skal bevare forstranden i grundejerforeningen.

 

Jette spurgte, om det var praksis, at bestyrelsen mødte op hos nye medlemmer af grund-ejerforeningen og bød dem velkommen. Ole oplyste, at det var praksis. Velkomsten til Tamer Topcu og Anne Mette Madsen burde dog være sket lidt hurtigere, end tilfældet var, men det kan undertiden være lidt svært at vide, hvornår nye medlemmer flytter ind – især når der foretages større bygningsarbejder i forbindelse med ejerskiftet.

 

Peter Hvidberg efterlyste historisk materiale til foreningens hjemmeside, herunder gamle billeder. Flere medlemmer lovede at låne Peter billeder fra ”gamle dage”. Oplysninger om foreningens fortid kunne evt. også hentes på Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside.

 

Afslutningsvis takkede forsamlingen med akklamation Ole for det store og flotte arbejde, som han har udført i forbindelse med hele vejprojektet.

 

Mødet blev hævet.

 

       

 

_______________________________                           _________________________________

           Formand Ole Bertelsen                                                 Dirigent Peter Løgstrup