referat 2010

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vallensbæk Strandlod torsdag den 4. februar 2010

 

Før selve generalforsamlingen kom Lars Kristensen, Energitjenesten, med et indlæg med forslag til energibesparelser i vore huse.

Det er gratis at ringe til Energitjenesten for at få råd og vejledning om energibesparelser.

 

Der forelå følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed

4.      Godkendelse af årsregnskab

5.      Behandling af forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag 

6.      Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

7.      Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er næstformand Herluf Olesen og kasserer Michael Skau Grosen.

9.      Valg af suppleant for 1 år. På valg er Peter Hvidberg.

10.  Valg af revisor for 2 år.

11.  Eventuelt.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Løgstrup blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 17 parceller var repræsenteret ved fremmøde eller ved fuldmagt med i alt 24 deltagere. Peter konstaterede endvidere, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, hvorfor dagsordenens pkt. 6 udgik.

 

Ad pkt. 2. Valg af stemmetællere

Punktet blev udsat, idet der ikke umiddelbart var punkter til afstemning.

 

Ad pkt. 3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed i 2009

 

  1. Foreningens medlemmer

I årets løb er Svend Erik Dahl, Valløvej 11, afgået ved døden, og foreningen sendte bårebuket til begravelsen for at vise sin deltagelse.

Endvidere har Mogens Jacobsen, Saltøvej 16 solgt sin ejendom til Pernille Pedersen og Niels Gudiksen – velkommen til jer.

Og så er Saltøvej 8 fortsat til salg.

 

Vi har som bekendt en mailliste, som bestyres af Grethe Løgstrup. Ændringer til listen bedes sendt til Grethe.

Vi har også en hjemmeside, som Peter Hvidberg styrer. Indtil videre kan I se foreningens fysiske udstrækning, hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlingen, billeder fra arrangementer m.m.

Vi mangler vist at få lagt Mogens Jacobsens beretning ” En strandlodder krydser sit spor” ind på hjemmesiden. 

Adressen er www.vallensbaek-strandlod.dk .

 

  1. 75 års jubilæum

Årets begivenhed var grundejerforeningens 75 års jubilæum, som blev fejret den 5. september med sejltur i Københavns havn om formiddagen og fest på Korsagergård om aftenen med deltagelse af de fleste af foreningens medlemmer.

Endnu en gang tak til festkomiteen, Merete, Conni, Anette og Therese, for et flot arrangement.

Regnskabet for dagen er vedlagt det udsendte materiale og som I kan se, blev foreningens tilskud til festen 13.885kr, og der var bevilget maks. 15.000kr, så budgettet holdt flot.

 

  1. Fastelavn

Merete, Valløvej 4, har gjort det igen – Merete har stået for et vellykket fastelavnsarrangement, tak for det. Det er nok ca. 25. gang.

Og det næste fastelavnsarrangement her den 14. februar er også helt på plads.

Men fremover vil Merete gerne, at andre forestår fastelavnsarrangementet.

Anette Jensen, Valløvej 3, vil gerne overtage noget af arrangementet, men der er brug for flere. Så har I lyst til at deltage, må I endelig komme frem. Merete bidrager gerne med råd og vejledning.

 

  1. Fugletur

Der har også været en fugletur, som på grund af dårligt vejr måtte flyttes til den næste dag, hvilket forhindrede en del i at deltage.

Er der interesse for at gentage dette arrangement? Forsamlingen svarede bekræftende.

 

  1. Indbrud

Vi har desværre været plaget en del af indbrud især i perioden op til jul.

Nykredits forslag til forholdsregler blev oplæst og er vedlagt referatet.

Jeg udveksler informationer med nabogrundejerforeningerne om indbrud og sender det ud til jer på mail. De, der ikke har mail, får desværre ikke den information, men måske naboen vil orientere. I kan se på maillisten, hvem der ikke får mail.

Endelig har kommunen lagt op til et møde med grundejerforeningerne om de mange indbrud.  

 

  1. Trafikale forhold Gl. Køge Landevej

Med baggrund i forskellige borgerhenvendelser fra såvel vores egen grundejerforening som andre grundejerforeninger om børns sikkerhed ved krydsning af Gammel Køge landevej har kommunen iværksat forskellige tiltag:

·    Rundkørslen er blevet ombygget for på den måde at få bilisterne til at sætte farten ned – det skulle være blevet vanskeligere at køre lige igennem, som man kunne før.

·    Der er opsat hastighedsmåler ved Egholmvej.

·    Kommunen har søgt politiet om tilladelse til ar sænke hastigheden til 50km/timen

·    Det undersøges, om der kan etableres en fodgængerovergang ved Egholmvej.

 

  1. Parcelhusejernes landsforening

Via Parcelhusejernes Landsforening har vi som bekendt tegnet en forsikring, som bl.a. dækker:

·         Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker lønnet eller ulønnet arbejdskraft, der udfører hverv for foreningen – f.eks. pligtarbejde.

·         Retshjælpsforsikring, der giver økonomisk hjælp ved retssager.

·         Kautionsforsikring, omfatter forhold, hvor kassereren løber med kassen.

·         Erhvervsansvarsforsikring, dækker ansvar for bl.a. fællesområder, veje og legepladser, dog ikke trampoliner og svømmebassiner.

·         Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, dækker bestyrelsens dispositioner under varetagelse af bestyrelseshvervet.

             Derudover giver medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening mulighed for at få 

             rådgivning og anden service, og så får alle husstande et medlemsblad 4 gange om året.

             Medlemsbladet indeholder ofte kontante råd til husejere.

 

  1. Dyrelivet

Vi har haft en ræv med skab i kvarteret. Hvor den er blevet af, ved jeg ikke.

Vi har ikke hørt om rotter i lang tid, så forhåbentlig er de væk. Men konstaterer I rotter, vil jeg gerne have besked. Denne vinter er nok generelt hård ved bestanden af dyr.

Jeg har set mårens fodspor i sneen, og lækatten er her sikkert også. 

 

Debat:

Vedrørende de trafikale forhold på Gammel Køge Landevej var der enighed om, at ombygningen af rundkørslen ikke har forbedret noget. Grundejerforeningen følger op på sagen og prøver at finde forbedringer sammen med kommunen.

Vedrørende dyrelivet er der desværre igen set rotter ved Valløvej 10, der giver besked til kommunen. Man har pligt til at give kommunen besked, hvis der konstateres rotter. 

Herefter blev beretningen taget til efterretning.    

 

Ad pkt. 4. Godkendelse af årsregnskab

Michael gennemgik det udsendte regnskab for 2009. Regnskabet var revideret og godkendt af Martin Frahm Jensen, der er blevet revisor i stedet for Svend Erik Dahl.

Michael oplyste, at vejfonden ikke kan forrentes bedre, fordi vi er en forening.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad pkt. 7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

Michael gennemgik det udsendte budget, der udviser et overskud på 1.900kr.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 

Ad pkt. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen  for 2 år. På valg er næstformand Herluf Olesen og kasserer Michael Skau Grosen.

Herluf og Michael var villige til at genopstille.

Marianne Fleron foreslog Tamer Topcu, så Saltøvej også var repræsenteret i bestyrelsen.

Efter lidt forhandling og uden afstemning blev resultatet, at Herluf frafaldt sit kandidatur, og herefter er Tamer Topcu næstformand og Michael Skau Grosen fortsat kasserer.

 

Ad pkt. 9. Valg af suppleant for 1 år. På valg er Peter Hvidberg.

Peter Hvidberg blev genvalgt.

 

Ad pkt. 10. Valg af revisor for 2 år.

Martin Frahm Jensen har sagt ja til at stille op og blev valgt.

 

Ad pkt. 11. Eventuelt

Det blev påpeget fra flere sider, at der køres for stærkt på vejene.

Det gælder såvel os selv som skraldemænd og håndværkere.

Der er både børn og ældre mennesker på Valløvej og Saltøvej, og derfor opfordres I til

AT SÆTTE HASTIGHEDEN NED.

Bestyrelsen vil igen opfordre skraldemændene til at gøre det samme.

Bestyrelsen vil også se på om skiltningen kan forbedres.

 

Mødet blev hævet.

 

 

_______________________________                           _________________________________

           Formand Ole Bertelsen                                                 Dirigent Peter Løgstrup